Ogólne informacje na temat projektu INCREASE

INCREASE (INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability) jest bezpośrednią reakcją na ryzyko bezrobocia wynikające z procesów automatyzacji oraz przeszkód, jakie napotykają MŚP, aby zachować innowacyjność.  

Aby zrealizować swoje cele, INCREASE zapewni otwartą, zorientowaną na użytkownika ścieżkę rozwoju, która pozwoli na rozwój umiejętności innowacyjnych wśród osób dorosłych o niskich kwalifikacjach oraz zwiększy zdolność do innowacji wśród MŚP. INCREASE ma na celu podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, pracujących w MŚP, które nie prowadzą działalności w zakresie badań i rozwoju oraz są narażone na zagrożenia wynikające z procesów automatyzacji. Będzie to możliwe dzięki opracowaniu, testowaniu i dostarczeniu metodologii oraz zintegrowanych narzędzi cyfrowych online. Projekt koncentruje się na rozwoju umiejętności w obszarze innowacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb nisko wykwalifikowanych osób oraz zwiększaniu zapotrzebowania na zasoby ludzkie dzięki możliwościom innowacyjnym. W ten sposób projekt INCREASE zwiększy szanse zatrudnienia nisko wykwalifikowanych osób dorosłych narażonych na zagrożenia wynikające z automatyzacji. Ponadto ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez wspieranie MŚP w pokonywaniu barier innowacyjnych.

Cele i założenia

Głównym celem projektu jest wspieranie osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, narażonych na zagrożenia wynikające z automatyzacji w zwiększaniu ich zdolności do zatrudnienia. Ponadto, wspieranie MŚP w zakresie badań i rozwoju oraz zwiększenie ich zdolności do innowacji.

Cele projektu INCREASE:

  • Zapewnienie pracownikom spoza sektora badań i rozwoju wiedzy na temat odpowiednich umiejętności innowacyjnych przyczyniających się do innowacji.
  • Zwiększanie świadomości pracowników spoza sektora badań i rozwoju w zakresie znaczenia innowacji oraz umiejętności i zdolności do ich zatrudnienia.
  • Rozwijanie innowacyjnego i przedsiębiorczego nastawienia wśród pracowników spoza sektora badań i rozwoju.
  • Zwiększanie świadomości menadżerów MŚP spoza sektora badań i rozwoju w zakresie budowania innowacyjnego potencjału oraz sposobów włączania procesów innowacyjnych.